Priser

Priser 2018

Gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2018

Tilslutningsbidrag, består af 2 elementer:
1. Investeringsbidrag   Ekskl. moms  Inkl. moms 
Basisbidrag for et stik kr. 10.000,00 12.500,00
Etageboliger/boliger/erhverv med egen fælles stikledning kr. 7.500,00 9.375,00
Tillæg ved bolig- og/eller erhvervsareal udover 500 m² iflg. BBR

kr./m2

20,00 25,00
2. Stikledningsbidrag
Investeringsbidrag inkluderer stikledning med rørdiameter til og med
40 mm og længde til og med 25 meter kr. 0,00 0,00
Bidrag pr. meter stikledning ud over 25 meter kr. 775,00 968,75
Ved rørdimensioner over 40 mm betales hele stikledningen efter regning
Stikledningens længde beregnes fra skel til hovedhaner.
Ved selvgravning på egen grund indtil 25 meter, ydes rabat kr. 2.000,00 2.500,00
Ved selvgravning ud over 25 meter ydes rabat kr./m 100,00 125,00
Forsyningsledningsbidrag      
Delområde Klitmøller (30 år regnet fra 1. januar 2018) kr./m² 17,00 21,25
Byggemodningsbidrag
Ved grundudstykning betales byggemodningsbidrag
pr. m² matrikulært areal kr./m² 25,00 31,25
Årlige á contobidrag, består af 3 elementer:
1. Abonnementsbidrag pr. måler kr./år 500,00 625,00
2. Effektbidrag (fast bidrag) kr./m2 14,00 17,50
3. Forbrugsbidrag (se om afkøling i forbrugerinformation) kr./kWh 0,29 0,3625
Eller kr./MWh 290,00 362,50
Renter og gebyrer
Rykkerskrivelse kr. 100,00 100,00
Inkassomeddelelse kr. 100,00 100,00
Lukkebesøg kr. 375,00 375,00
Genåbning inden for normal åbningstid kr. 375,00 468,75
Betalingsordning kr. 100,00 100,00
Fogedforretning, udkørende kr. 330,00 412,50
Selvaflæsningskort, rykker kr. 65,00 81,25
Aflæsningsbesøg kr. 270,00 337,50
Flytteopgørelse ved selvaflæsning kr. 65,00 81,25
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg kr. 270,00 337,50
Nedtagning af måler kr. 600,00 750,00
Genetablering af måler kr. 600,00 750,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 200,00 250,00
Udskrift af regningskopi kr. 35,00 43,75
Målerundersøgelse på stedet kr. 335,00 418,75
Udbringning af måler kr. 165,00 206,25

Sikkerhedsstillelse kan opkræves efter en nærmere konkret vurdering, jf. retningslinjer i almindelige og tekniske bestemmelser.

Renter efter forfaldsdato og renter i øvrigt beregnes med den officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % p.a. pt. 8,05 % p.a.

Priserne er fastsat af bestyrelsen for Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. den 13. december 2017, og anmeldt til Energitilsynet 21. december 2017.